VILLKOR

Personuppgiftspolicy

AttefallsDesign 

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår ifrån gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig i resan där du bygger ditt attefallshus med oss och för det behöver vi hantera vissa personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Genom att anmäla dig som intressent hos AttefallsDesign godkänner du vår behandling av personuppgifter, men kan alltid ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss, såvida du inte har gått vidare i processen med oss, se vidare information nedan.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Behandlingen av dina personuppgifter i AttefallsDesigns kundregister sker med stöd av avtalet mellan oss (entreprenadkontraktet), rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. Kundregistret innehåller de kontaktuppgifter som du själv har lämnat och information om din beställning.

Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av AttefallsDesigns varor och tjänster samt för viss statistik, utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete. Det finns ingen möjlighet att vara kund hos AttefallsDesign om man inte godtar denna behandling av personuppgifter.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer
 • Fotografier (Exempelvis från besök av den tilltänkta byggplatsen. Gällande foton som används vid marknadsföring tillfrågas du alltid vid varje specifikt tillfälle)
 • Lånelöfte och andra bankrelaterade uppgifter
 • Fastighetsbeteckning
 • Uppgifter som du självmant och frivilligt uppger (såsom önskemål i byggprojektet)

Hantering av personuppgifter för intressenter
När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för attefallsvisningar, beställer vårt attefallsmagasin eller önskar bli kontaktad av våra säljare registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och kunna ge dig rätt och relevant information.

I detta skede samlar vi in namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vår lagliga rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig här i detta skede på att du samtyckt till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter. Om du inte går vidare i byggprocessen, eller inte begär att få dina uppgifter raderade kommer vi lagra dina personuppgifter under två år.

Hantering av personuppgifter inför kontraktsskrivning
När och om du vill gå vidare med oss i processen och önskar en skiss av attefallshus och/eller offert samlar vi in och behandlar bl.a. lånelöfte, personnummer samt uppgifter om boendebehov. Äger du en egen fastighet som du vill bygga på sparar vi också uppgifter om detta. Dessa uppgifter behandlar vi i syfte att vi gemensamt ska komma fram till vilken produkt som är bäst lämpad för dig och för att kunna ta fram ett avtal som båda parter känner sig nöjda med.

Personuppgifterna behandlas i detta skede för att förbereda för att ett avtal ska träffas. Om du i detta skede ändrar dig och inte vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal så har du rätt att få uppgifterna raderade. Då kommer du dock behöva lämna dessa uppgifter på nytt om du vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal. Om vi inte kommer vidare och ingår ett avtal så kommer vi att lagra dina personuppgifter i två år.

Hantering av personuppgifter efter att ha ingått avtal
När du har köpt ett attefallshus eller annat objekt av oss behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera ditt attefallshus enligt överenskommelse. Vid behov delar vi vissa av dina personuppgifter med eventuellt våra underentreprenörer och leverantörer för att färdigställa och leverera ditt attefallshus. Med dessa bolag har vi avtal för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas på ett sätt som står i strid med denna policy. Vi överlämnar också vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare.

När du flyttat in i ditt attefallshus sparar vi personuppgifter om dig och din fastighet för att kunna fullfölja våra förpliktelser enligt avtalet som även tillvaratar våra rättigheter. I detta skede behandlas dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är därmed inte heller längre möjligt att få uppgifterna raderade. Däremot har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. När vi träffat ett avtal kommer vi kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget samt under den tid det kan anses vara rimligt baserat på de regler som finns definierade inom ramen för lagstiftningen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för de ändamål som anges i denna policy. Vi ingår då avtal med dessa aktörer för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning och vår personuppgiftspolicy.

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

 

Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilket ändamål vi behandlar dessa personuppgifter. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas. För att kunna garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt kan AttefallsDesign i vissa fall begära ytterligare information för att säkerställa att det är dina personuppgifter du begär tillgång till.

Rätt till rättelse
AttefallsDesign eftersträvar att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt att bli glömd
Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om något av dessa förhållanden gäller

 1. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in
 2. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke
 3. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna
 4. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt
 5. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse

Du har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetsprocesser är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har en IT-policy för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 Ansvar
AttefallsDesign är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Ändringar i personuppgiftspolicyn
Vår personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du på www.attefallsdesign.se/villkor. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
AttefallsDesign
Helgavägen 15
187 77 Täby
08-410 250 07

Policyn antagen 2018-05-25

NYCKELFÄRDIGA ATTEFALLSHUS

Vi skapar ditt attefallshus efter dina krav. Arkitektritat och byggt av våra egna hantverkare på plats hos er.

Är du intresserad av ett eget attefallshus? Kontakta oss, vi besvarar alla dina frågor.